Vår flotte skuespiller Dekaijah under sommerens oppsetning av Arcanum Academia, med vårt verdenstre i bakgrunnen. Foto: Anita Myhre Andersen
Det Arcane Akademi, også kjent som Seletun Miljøhotel

Hugin

The logo of Dziobak Larp Studios (dziobak is the polish name of the platypus)

Professor Sivert Balderbrå i festhumør!

AnsuR — Experience Design

Velkommen til AnsuR — Experience Design. Vi jobber med DRAMA, OPPLEVELSESDESIGN og INTERAKTIV FORMIDLING.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store